Ένας Κόσμος Εμπορευμάτων

Τα εμπορεύματα αποτελούν τις πρώτες ύλες του πλανήτη. Ως φυσικοί πόροι, χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία όλων των βιομηχανικών προϊόντων, γεγονός που τα τοποθετεί στην καρδιά του οικονομικού κύκλου. Ο καθοριστικός τους ρόλος στην παγκόσμια οικονομία σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγορών εμπορευμάτων, τα καθιστούν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δύνανται να διατηρούν ή και να αυξάνουν την αξία τους σε περιόδους αβεβαιότητας ή οικονομικών αναταραχών.

Ιστορικά, εμπορεύματα όπως τα πολύτιμα μέταλλα, είχαν πάντα μεγάλη αξία από τους ανθρώπους ως σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. Στις ημέρες μας, οι άνθρωποι καθίστανται όλο και πιο πρόθυμοι να κατέχουν εμπορεύματα, κυρίως για τους παρακάτω λόγους:

  • Τα εμπορεύματα παρέχουν διαφοροποίηση/διασπορά
  • Η κατοχή πραγματικών περιουσιακών στοιχείων παρέχει μερική προστασία έναντι του πληθωρισμού
  • Η δυνητική αύξηση της τιμής τους δύναται να προσφέρει σημαντικά κέρδη

Λόγω του πρωταγωνιστικού ρόλου του στην παγκόσμια οικονομία, το πετρέλαιο αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο για να κατέχει κανείς. Πάραυτα, η πετρελαϊκή βιομηχανία είναι πολυδιάστατη και πολύπλοκη, αποτελούμενη από πολλούς παίκτες με συχνά αντικρουόμενα συμφέροντα. Η σύνεση και η καλή κατανόηση των θεμελιωδών παραγόντων της αγοράς και των δυνητικών κινδύνων αποτελούν απαραίτητα συστατικά της επιτυχίας.

a world of commodities